||

Auto zastępcze Taxi z OC sprawcy – dowiedz się jak to działa!

Dzisiaj może wydawać Ci się ta informacja zbędna, ale pamiętaj, że jeżdżąc na taksówce jesteś codziennie narażony na kolizję. Nie bez powodu płacisz wyższe składki OC…

Mając wiedzę i narzędzia pod ręką możesz uniknąć przykrych dla siebie konsekwencji po kolizji nie z Twojej winy.

Poniżej chcę Ci przedstawić odpowiedzi na listę pytań, które były zadawane na grupie Strefa Taxi odnośnie wynajęcia pojazdu zastępczego Taxi z OC sprawcy.

Potrzebujesz pojazdu zastępczego Taxi?

W skrócie: Tak

Bazujemy głównie na Art.  14.  ustawy o transporcie drogowym

Na podstawie Art. 14. ustawy o transporcie drogowym jakakolwiek zmiana danych określonych w Art. 8. (obejmuje zmianę pojazdu) – wskazany w licencji określonej w artykule 5b ust 1 i 2 należy zgłosić nie później niż w ciągu 28 dni.

Dokładnie taki sam zapis widnieje na odwrocie każdej licencji Taxi !
Załączyłem zdjęcie na samym dole.

Datą w, której nastąpiła zmiana pojazdu jest data rozpoczęcia wynajmowania pojazdu zastępczego Taxi. Dlatego też w celu zabezpieczenia Twoich interesów wypożyczalnia może przedłożyć Ci oświadczenie o dacie rozpoczęcia użytkowania pojazdu zastępczego.
Od tej daty masz 28 dni na zgłoszenie zmiany pojazdu w wypisie. Jeżeli wynajem będzie krótszy to w zasadzie obejdzie się bez zgłaszania. Jeżeli wynajem taxi będzie dłuższy to wtedy będziesz musiał zgłosić ten fakt do odpowiedniego urzędu.  

Dzisiaj już mogą dziwić pytania o legalność wynajęcia taxi z OC sprawcy, ponieważ wypożyczalnie od lat mają takie auta w ofercie i działają w zgodzie z prawem. 

Treść przytoczonych artykułów poniżej:

Art.  14.  [Obowiązek zgłoszenia zmiany danych]

1. Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać w formie pisemnej, w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, organowi, który udzielił:

1) zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji wspólnotowej, zmiany danych, o których mowa w art. 7a,
2) licencji, o której mowa w art. 5b ust. 1 i 2, zmiany danych, o których mowa w art. 8
nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

2. Jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 1, obejmują dane zawarte w zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści zezwolenia lub licencji.

3. Jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 1, polegają na zwiększeniu liczby pojazdów, przedsiębiorca jest obowiązany udokumentować zdolność finansową dla każdego zgłoszonego pojazdu samochodowego, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, i może wystąpić z wnioskiem o wydanie dodatkowych wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub z licencji.

4. (uchylony).

I tutaj mamy:

art. 14 pkt. 1 ust. 2:

– licencji, o której mowa w art. 5b ust. 1 i 2, zmiany danych, o których mowa w art. 8
– nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

Czyli zmiany w licencji o której mowa w art. 5b ust 1 i 2:

Art.  5b.  [Licencja w zakresie przewozu osób i pośrednictwa]

1. Podjęcie i wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób:

1) samochodem osobowym,
2) pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
3) taksówką
– wymaga uzyskania odpowiedniej licencji.

2. Podjęcie i wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie:
1) rzeczy,
2) osób
– wymaga uzyskania odpowiedniej licencji.

Art.  8.  [Wniosek o udzielenie licencji w zakresie przewozu osób i pośrednictwa]

1. Licencji, o których mowa w art. 5b ust. 1 i 2, udziela się na wniosek przedsiębiorcy złożony w formie pisemnej, w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, po uiszczeniu opłaty, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania;
2) informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS):
a) w przypadku licencji, o których mowa w art. 5b ust. 1 i ust. 2 pkt 1, jeżeli są wymagane,
b) w przypadku licencji, o której mowa w art. 5b ust. 2 pkt 2;
3) numer identyfikacji podatkowej (NIP);
4) określenie rodzaju i zakresu transportu drogowego, a w zakresie transportu drogowego taksówką – także obszaru wykonywania przewozu;
5) określenie czasu, na który licencja ma być udzielona;
6) określenie rodzaju i liczby pojazdów samochodowych, które przedsiębiorca będzie wykorzystywał do wykonywania transportu drogowego – w przypadku wykonywania transportu drogowego w zakresie, o którym mowa w art. 5b ust. 1;
7) określenie liczby wypisów z licencji – w przypadku wykonywania transportu drogowego w zakresie, o którym mowa w art. 5b ust. 1.

3. Do wniosku o udzielenie licencji, o której mowa w art. 5b ust. 1 i 2, dołącza się:

1) oświadczenie osoby zarządzającej transportem następującej treści: “Oświadczam, że zgodnie z art. 5c ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym będę pełnić rolę osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie” oraz kopię certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby;
2) oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1;
3) dokumenty potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w art. 5c ust. 2 pkt 2 albo ust. 2a pkt 2;
3a) 15 dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w art. 39a ust. 1 pkt 2-4;
4) zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 lub w art. 6 ust. 1 pkt 2;
5) wykaz pojazdów zawierający następujące informacje:
a) markę, typ,
b) rodzaj/przeznaczenie,
c) numer rejestracyjny,
d) numer VIN,
e) wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem;
6) dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów z tej licencji.

4. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się w postaci elektronicznej załączniki, o których mowa w ust. 3, składa się również w postaci elektronicznej.

5. Przy składaniu wniosku, o którym mowa w ust. 1, nie dołącza się dokumentów, o których mowa w ust. 3:
1) pkt 1 i 3 – gdy wniosek dotyczy licencji, o których mowa w art. 5b ust. 1;
2) 16 pkt 3a, 4 i 5 – gdy wniosek dotyczy licencji, o której mowa w art. 5b ust. 2 pkt 1;
3) 17 pkt 1, 3a, 4 i 5 – gdy wniosek dotyczy licencji, o której mowa w art. 5b ust. 2 pkt 2.

6. Oświadczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: “Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

W skrócie: Będąc poszkodowanym w jakiejkolwiek kolizji w świetle prawa należy Ci się pojazd zastępczy. Ze względu na specyfikę pojazdu i tego, że wykorzystujesz go do celów zarobkowych powinieneś dostać auto uzbrojone jako taksówka by móc kontynuować pracę.
Dostaniesz taki pojazd na zgłoszenie od wypożyczalni pojazdów Taxi. 

Zanim zaczniesz jazdę na pojeździe zastępczym wypożyczalnia postara się o przygotowanie go dla Ciebie pod względem prawnym ( przede wszystkim chodzi o taksometr i kasę fiskalną. W dalszej części artykułu rozpisałem na czynniki pierwsze jakie są możliwości. 

Dla Ciebie najistotniejsze jest to, że możesz w pełni legalnie nadal pracować na samochodzie zastępczym za, który zapłaci poszkodowany ( ubezpieczyciel ) nie eksploatując tym samym własnego pojazdu.

Bazując również na własnym doświadczeniu powiem Ci uczciwie, że nie zawsze branie takiego auta zastępczego ma sens. Kilka tygodniu temu miałem nieprzyjemny przypadek kiedy szanowna sąsiadka parkując swój samochód obok mojej taksówki zahaczyła o bok zdzierając mi dosyć mocno błotnik i drzwi ( oczywiście Pani nie wiedziała jak do tego doszło… )

Szkoda teoretycznie była nie duża, bo nie przeszkadzała mi w dalszej pracy. Auto było jeżdżące, miało “jedynie” bolesny dla mnie wygląd. Nie zdecydowałem się na auto zastępcze. Wiesz dlaczego? Bo uznałem, że szkoda jest na tyle niewielka, że naprawi mi ją znajomy. 
Jednak dostałem od TU odszkodowanie za uszkodzenie + postojowe za czas naprawy + zgłosiłem sprawę do kancelarii i od niej dostałem jeszcze dopłatę.  Bardzo często są to indywidualne sprawy, przypadki i decyzje. 

Wyobraź sobie jednak, że auto, które zostało uszkodzone to pojazd marki Premium służące do przewozu i obsługi klientów VIP – dla przykładu przyjmijmy, że był to Mercedes Klasy S. 
Na takim pojeździe nawet najmniejsza rysa kwalifikuje go do braku możliwości wykonywania pracy, ponieważ te auto jest pojazdem reprezentacyjnym i ta “niewielka” skaza jest znacząca w kontekście wizerunku.

W takiej sytuacji nie wahałbym się ani chwili tylko od razu zgłosiłbym szkodę i prosił wypożyczalnię o auto zastępcze taxi z segmentu Premium. Samochód natomiast zaprowadziłbym do serwisu ASO, aby naprawić wszystko na częściach oryginalnych Mercedesa. Wiem już z autopsji, że naprawa zajęłaby spokojnie kilka tygodni. Zachowałbym ciągłość pracy i nie utraciłbym klientów ( bardzo ważnych ). Dodatkowo zaoszczędziłbym na eksploatacji własnego pojazdu.

Pojazd zastępczy Taxi przysługuje Ci przy każdej nawet najdrobniejszej kolizji nie z Twojej winy.
Czas wynajmu zależny jest od uszkodzeń, ale auto zastępcze taxi należne jest Ci przynajmniej na czas konieczny do dokonania napraw w samochodzie.

Jeśli auto od chwili zdarzenia nie nadaje się do jazdy to już od tego momentu przysługuje Ci taksówka zastępcza. Jeżeli auto ma uszkodzenia, ale możesz nim pracować wówczas auto zastępcze Taxi przysługuje Ci wyłącznie na rzeczywisty czas naprawy.

Bardzo często w praktyce auta taxi wynajmowane są w takich przypadkach na kilka tygodni.

Generalnie nie ponosisz żadnych kosztów, ponieważ jeżeli jesteś poszkodowanym to wszelkie Twoje niedogodności są kosztem dla sprawcy kolizji. 

Jednak może się w niektórych przypadkach zdarzyć, że będziesz musiał zrobić nowe oznaczenia na pojeździe, ustawić nowe stawki w taksometrze lub wykupić kasę wirtualną w kasa123.pl albo dojechać po samochód we wskazane miejsce ( wcześniej uzgodnione ), ale wszelkie związane z tym koszty zostaną Ci zwrócone

Uwaga!
Pamiętaj też, że jeżeli jesteś VAT’owcem to w przypadku jakiejkolwiek kolizji ubezpieczenie wypłaci Ci kwotę netto. Jeżeli auto zostawisz w serwisie to ubezpieczyciel również pokryje tylko kwotę netto, a równowartość VAT Ty jako podmiot musisz opłacić proporcjonalnie do dokonywanych odliczeń VAT’u w firmie ( 50% lub 100% ). Dokładnie tak samo jest z kosztem pojazdu zastępczego taxi. Na koniec będziesz musiał opłacić wysokość VAT, ale będziesz mógł go odliczyć od podatku. To jest wynik wyłącznie przepisów o VAT, a nie wynika to z wewnętrznych zasad wypożyczalni czy ubezpieczycieli.

W momencie, gdy zostaniesz poszkodowany to wystarczy, że zgłosisz ten fakt do wypożyczalni podając kilka niezbędnych faktów:

 • Skan dowodu rejestracyjnego przód/tył
  Skan licencji TAXI – wypis
  Data i godzina powstania szkody
  Miejsce zdarzenia (adres/skrzyżowanie)
  Nazwa ubezpieczyciela sprawcy
  Numer polisy sprawcy (jeśli posiadasz)
  Numer szkody
  Marka, model, kolor pojazdu sprawcy
  Numer rejestracyjny pojazdu sprawcy
  Skan oświadczenia sprawcy ( jeśli na miejscu nie było policji ) / numer sprawy z policji
  2-3 zdjęcia uszkodzeń pojazdu poszkodowanego

W praktyce zrobisz to bardzo szybko po prostu wypełniając odpowiedni formularz na stronie danej wypożyczalni. 

Jeśli jednak masz sprawę zgłoszoną i nadany numer szkody oraz przyjętą odpowiedzialność przez ubezpieczyciela to numer polisy i dane auta sprawcy możesz spokojnie pominąć.

Cała reszta formalności zostaje już po stronie wypożyczalni.
Ty czekasz tylko 24h na swoje auto zastępcze Taxi.

Ty i tylko Ty decydujesz o tym, którą wypożyczalnię wybierzesz. Oczywiście Towarzystwo Ubezpieczeniowe likwidujące szkodę będzie Ci podpowiadać wypożyczalnię, z którą współpracują. Często jednak takie wypożyczalnie nie mają w swojej ofercie samochodów wyposażonych jako taksówki. Zauważalny jest jednak trend zawierania współprac z takim wypożyczalniami przez TU. 

 

Dlaczego Ty masz prawo wybrać swoją wypożyczalnię, która zrealizuje Twoje potrzeby i jest to dla Ciebie bardziej opłacalne?


Wypożyczając auto zastępcze Taxi na własną rękę nie jesteś uzależniony od “dobrej woli” likwidatora sprawy i korzystasz z auta zastępczego przez cały okres likwidacji szkody, a nie do momentu, gdy pracownik Towarzystwa Ubezpieczeniowego stwierdzi, że “dłuższy wynajem nie jest zasadny”. Wypożyczalnie taxi mają swoje procedury i same dochodzą od ubezpieczyciela uznania pełnego okresu wynajmu auta. 

Wynajmiesz pojazd uzbrojony jako Taxi, a wypożyczalnia zajmie się całą dokumentacją bez angażowania Ciebie w “papierologię” i rozmowy z ubezpieczycielem. Tobie przysługuje takie prawo, a między nimi już będzie toczyć się dalszy “bój” o rację. 

Zupełnie nic Ci nie grozi, ponieważ jeździsz na aucie, które jest taksówką i posiada taksometr, kogut taxi, kasę fiskalną, wpis w dowodzie “TAXI” oraz wszelkie pozostałe oznaczenia.

Faktycznie podczas kontroli np. ITD może poprosić o licencję i/lub wypis z licencji na to auto, którym się poruszasz. Wtedy pokazujesz swoją własną licencję ( ponieważ auto będzie miało Twoje oznaczenia ) i na tej podstawie wszystko będzie zgodnie z prawem, ponieważ na zgłoszenie zmiany w wypisie ( nowe auto ) masz 28 dni. 

Pisałem o tym w punkcie pierwszym.

Pojazd zastępczy Taxi jest wyposażony w taksometr, do którego możesz podpiąć własną kasę fiskalną. Zanim jednak to zrobisz powinieneś się upewnić, że są na nim ustawione takie same stawki jakie obowiązują w Twojej gminie ( jeśli nie ma takiej uchwały w Twojej gminie to w świetle prawa możesz mieć inne niż miałeś do tej pory )

Jeżeli nie są takie same to masz kilka rozwiązań.
– wypożyczalnia dostosuje szybko stawki w aucie zastępczym do Twoich ( często wydłuża to oddanie Ci auta o 24h )
– możesz przełożyć swój taksometr do auta zastępczego ( długo trwa )
– Na czas wynajmu auta zastępczego Taxi możesz skorzystać z zakupu Aplikasy Taxi123 – kasa123.pl ( kupno oraz instalacja zajmie Ci dosłownie 5min )

UWAGA! Pamiętaj, że wszelkie czynności i koszty ponosi sprawca kolizji.
Ty nie ponosisz żadnych kosztów!

W takim przypadku masz dwie możliwości. 
– zrobić “przekładkę”, czyli Twój kaso-taksometr wstawić do auta zastępczego 
– druga szybsza opcja jest taka, że na czas szkody wykupisz wirtualną kasę fiskalną kasa123.pl, ponieważ możesz to zrobić w kilka minut

Uwaga!
Pamiętaj, że każda opcja jest na koszt sprawcy. Nawet jeżeli poniesiesz fizycznie koszt zakupu kasy to zostanie Ci on zwrócony z OC sprawcy wypadku.

Oczywiście, że to nie będzie problem. Prawdę mówiąc to nawet wygodniejsza sytuacja dla obu stron. Wypożyczalnia podstawi Ci auto w 24h i od razu będziesz mógł z niego korzystać. 

Korzystając z auta zastępczego TAXI posługujesz się wypisem licencji oraz numerami bocznymi z uszkodzonego samochodu. Jeśli numery boczne czy jakiekolwiek inne wymagane przez Twoją gminę lub korporację taxi oznaczenia miałeś w formie naklejek to musisz wyrobić nowe naklejki i nanieść je na auto wynajmowane. Magnesy tym bardziej nie stanowią problemu. Po prostu je przerzucisz.  

Uwaga!
Pamiętaj jednak o wzięciu faktury za wyrobienie nowych oznaczeń – Ubezpieczyciel sprawcy zwróci Ci te koszty. 

Tak, wszelkie reklamy, numery boczne i oznaczenia w formie magnesów możesz nałożyć na auto zastępcze Taxi na czas wynajmu.

Jeśli reklamy są w postaci magnesów to możesz je przełożyć na taksówkę zastępczą. 
Natomiast jeżeli są to reklamy na stałe naklejone na Twoim aucie to niewiele możesz zrobić. 

Gdybyś nie miał możliwości wynająć zastępczej taksówki to reklamy również nie miały by sensu, ponieważ Twoje auto nie byłoby w ruchu.

Nic nie stoi na przeszkodzie. Wynająć możesz każde auto. Od Skody Fabii przez Renault Traffic po Mercedesa S Class. Zawsze dostaniesz auto odpowiednie segmentem do tego, które zostało Ci uszkodzone. 

Wtedy, aby uniknąć niepotrzebnych konsekwencji złożysz wniosek w urzędzie o wypis z licencji na pojazd, który użytkujesz jako zastępcze Taxi. Na zakończenie wynajmu będziesz musiał ponownie poinformować urząd, że już tego auta nie będziesz miał na siebie jako taksówka.
To również nie będzie Twój koszt tylko sprawcy kolizji. 

Myślę, że należałoby w pierwszej kolejności uczciwie odpowiedzieć sobie na dwie kwestie, żeby dać sobie odpowiedź na tak postawione pytanie. Inaczej mógłbym zacząć odpowiedź od: “to zależy…” 🙂 Nie ma jednoznacznej odpowiedzi.

W jaki sposób zazwyczaj Towarzystwa Ubezpieczeniowe obliczają należne postojowe?
Zazwyczaj proszą o wydruki miesięcznych raportów fiskalnych bądź faktur na 3 miesiące przed zdarzeniem. Na tej podstawie obliczają obrót jednego dnia roboczego. 

Przykład:
Kolizja wystąpiła 01.02.2024r. Ubezpieczyciel poprosi Cię zatem o miesięczne raporty fiskalne ze stycznia 24′, grudnia 23′ oraz listopada 23′. Załóżmy, że łączna sprzedaż z tych trzech miesięcy wyniosła 24.000zł. Ta kwota zostanie teraz podzielona na liczbę dni w tych miesiącach ( nie uwzględniając tego, że wcale nie pracujesz KAŻDEGO DNIA, tym samym średnia Twoja dniówka będzie znacznie zaniżona, bo 24.000zł podzielić na 92 dni ( listopad, grudzień, styczeń ) daje Ci kwotę 260,87zł brutto dniówki. I teraz jeśli uznają Ci 10 dni bez możliwości pracy to wypłacą Ci postojowego 2.608,70zł.

Gdyby policzyć realne dni pracy to można przyjąć, że pracowałeś około 66 dni ( 5/6 dni w tygodniu na zmianę ), wtedy 24.000zł/66 = 363,64zł brutto dniówki.
To jasno pokazuje ile jesteś stratny 363,64zł – 260,87zł = 102,77zł brutto dziennie.
Czyli łącznie 1.027,70zł mniej niż realnie byś w tym okresie zarobił. 

To jednak niestety nie jest koniec. To jest dopiero wyliczony obrót jaki potencjalnie robisz. Od tej kwoty Towarzystwo odejmuje jeszcze potencjalne koszty. Najczęściej ( w moim przypadku również ) uznają, że 40% obrotu to są koszty jakie ponosimy.  Czyli od dniówki 260,87zł brutto odejmują 40% co daje kwotę 156,52zł brutto dniówki do wypłaty! minus kochane podatki 🙂

 

Jak Ubezpieczyciel nalicza dni za które wypłaci Ci postojowe?
To jest uzależnione przede wszystkim od rodzaju szkody.

– jeśli uszkodzenia są niewielkie i nie utrudniają jazdy możesz liczyć na postojowe za 3-5 dni. W tym czasie powinieneś naprawić auto. 

– jeśli taksówka nie nadaje się do pracy, ponieważ uszkodzeniu uległy poważniejsze elementy i dowód rejestracyjny został zatrzymany przez Policję to postojowe liczone jest od chwili zgłoszenia szkody do całkowitej naprawy pojazdu. Czyli cały okres, w którym musisz przejść proces by móc ponownie jeździć swoją taksówką.

– jeżeli dojdzie do szkody całkowitej pojazdu to okres postojowego liczony jest od chwili zgłoszenia szkody do daty wypłaty odszkodowania. 

Teraz widzisz już jakie to mogą być potencjalne kwoty.
Odpowiedz sobie też uczciwie na pytanie: Czy na każdy kurs wystawiłeś paragon?

Dopiero teraz możemy zestawić tę sytuację z drugą opcją, czyli wynajęciem auta Taxi zastępczego z OC sprawcy na czas naprawy Twojego samochodu. Moje osobiste zdanie jest takie, że jeśli szkoda nie jest duża (ryski, zadrapania itp. ) to warto się tym “nie przejmować”, pracować, wziąć postojowe i międzyczasie naprawić. 

Jeśli jednak uszkodzeniu uległy poważniejsze elementy to z góry wiadomo, że cała ta “zabawa” trochę potrwa. Śmiało możesz zakładać, że będą to tygodnie jeśli nie miesiące. 

Przykład:
01.02.2024 doszło do zdarzenia. Zakładamy, że Twoje auto będzie unieruchomione na 14 dni.
Z powyższego przykładu wiesz, że mógłbyś liczyć w takim przypadku na postojowe w wysokości 14x 156,52zł = 2.191,28zł brutto. Natomiast jeśli skorzystasz z opcji wynajęcia gotowej do dalszej pracy taksówki to Twój obrót za 14 dni wyniesie 5.090,96zł brutto.

CO BARDZO WAŻNE! Jeździsz nie swoim autem. Lejesz tylko paliwo. Oszczędzasz dodatkowo na kosztach związanych z eksploatacją własnej taksówki. Cały koszt wynajęcia jest po stronie sprawcy kolizji!

To teraz sam sobie odpowiedz co Ci się bardziej opłaca. “Wakacje” za mniej niż połowę Twojego obrotu czy dalsza normalna praca i oszczędność na eksploatacji swojego auta?

 

Zazwyczaj auto podstawiane jest nie dłużej niż 24h od chwili zgłoszenia i podpisania stosownych dokumentów. W niektórych przypadkach okres oczekiwania może się nieco wydłużyć ze względu na konieczność zmiany stawek w taksometrze. 

W skrócie: Tak

Paragony będziesz wystawiał ze swojej własnej kasy fiskalnej podłączonej do taksometru zamontowanego w zastępczym Taxi lub z poziomu aplikasy.

Niezależnie od tego czy będziesz miał taksometr wypożyczalni z podpiętą swoją kasą, zamontowany w wynajętym aucie swój kaso-taksometr czy kasę wirtualną to zawsze ostatecznie wystawiasz paragony nadal jako Twoja firma.

Pojazd zastępczy Taxi przysługuje Ci od chwili zdarzenia do momentu naprawy Twojego samochodu lub wypłaty odszkodowania przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe. 

W praktyce bardzo dobrym rozwiązaniem jest pozostawienie swojego samochodu do naprawy w serwisie ASO. Przede wszystkim dlatego, że tylko wtedy masz pewność, że auto zostanie naprawione na oryginalnych częściach oraz cała naprawa potrwa znacznie dłużej, a Ubezpieczyciel będzie zobowiązany do pokrycia kosztów wynajmu auta taxi na ten czas. 

Bardzo często okres wynajmu przekracza 28 dni. Dla Ciebie jest to korzystne, ponieważ zachowujesz ciągłość pracy totalnie nie eksploatując własnej taksówki. 

W takiej sytuacji bardzo wiele zależy od wypożyczalni, z której wynajmujesz auto zastępcze, ponieważ część z nich będzie chciała odebrać od Ciebie auto zastępcze zaraz po uzyskaniu informacji o szkodzie całkowitej. 

Jednak zgodnie z prawem pojazd zastępczy przysługuje: “na czas, który przy założeniu dążenia poszkodowanego do minimalizowania rozmiaru szkody był niezbędny do nabycia innego pojazdu”

W praktyce przyjęło się, że pojazd zastępczy przysługuje poszkodowanemu przez 7 dni od momentu otrzymania odszkodowania za szkodę całkowitą, ale w szczególnych przypadkach ten okres może być wydłużony. 

Samochód zastępczy Taxi zawsze musi odpowiadać temu jakim jeździsz na co dzień.
Powinien to być pojazd tego samego segmentu. Czyli jeśli jeździsz Toyotą Corollą to dostaniesz taki samo pojazd lub tego samego segmentu – w tym przypadku będzie to segment C. 
Jeśli natomiast uszkodzeni uległ Twój Mercedes E klasy to również przynajmniej tej klasy pojazd Taxi powinieneś dostać. 

Może się również zdarzyć, że z tzw. “przyczyn technicznych” otrzymasz auto wyższego segmentu niż ten, który uległ uszkodzeniu, ale nigdy nie dostaniesz niższego segmentu.

W zasadzie to pytanie można odwrócić i zadać je Tobie. Gdzie chcesz, aby podstawić Ci samochód? Generalnie jest tak, że auto zastępcze taxi zostanie podstawione Ci pod adres siedziby Twojej firmy ( na terenie całej Polski ) w nie dłużej niż 24h od chwili zgłoszenia takiej potrzeby.

Wszystkie wypożyczalnie posiadają w swoim regulaminie zapisy dotyczące uszkodzeń pojazdów. W większości przypadków, gdy uszkodzenie pojazdu nastąpiło z winy innego uczestnika ruchu, Ty nie ponosisz z tego tytułu żadnych konsekwencji, a jeśli uszkodzony pojazd nie nadaje się do dalszego użytku to otrzymasz kolejny pojazd zastępczy.

Jeśli do uszkodzenia doszło z Twojej winy, wówczas sprawa wygląda niego inaczej. Najczęściej wypożyczalnie pobierają opłatę z tytułu udziału w szkodzie – jej wysokość zazwyczaj jest ograniczona. 

Niczym się nie przejmuj. Zgłoś ten fakt do wypożyczalni, a ta najszybciej jak to możliwe podstawi Ci kolejne sprawne auto 🙂

Potrzebujesz pojazdu zastępczego Taxi?

Nie przegap tego!
Dowiedz się pierwszy.

Zapisz się do mojego Taxilettera i bądź już zawsze pierwszy, gdy nadejdą zmiany lub wyskoczy coś ważnego.

Nie spamuję. Przeczytaj moją politykę prywatności i dowiedz się więcej.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *